Persondata

Persondata politik for initiuM App

Som led i vores forretning indsamler og behandler bObles ApS visse persondata til brug for vores proces InitiuM App, specifikt relateret til de følgende personer:

Proces initiuM App

 • Privatkunder

Denne politik beskriver hvorledes bObles ApS indsamler persondata, til hvilket formål disse persondata bliver anvendt samt hvorledes bObles ApS behandler sådanne data.

Denne politik indeholder lovpligtige informationer vedrørende bObles ApS’s persondatabehandling. Såfremt du som Privatkunder har spørgsmål til behandlingen af dine data, eller du ønsker at håndhæve dine rettigheder i henhold til persondatalovgivningen bedes du kontakte bObles ApS ved hjælp af kontakt detaljer i denne politik. Du kan i denne politik ligeledes finde information omkring dine rettigheder som registeret i denne persondata politik.

Indsamling af data

bObles ApS indsamler persondata relateret til Privatkunder. Disse persondata er kategoriseret som:

For Privatkunder

 • Email
 • Navne
 • Online identifikator/cookies
 • Barnets navn
 • Barnets fødselsdato

bObles ApS indsamler data direkte fra den registrerede person via: Indberetning, Indsamlet på hjemmeside

Såfremt data er indsamlet med samtykke fra den registrerede/dig kan samtykket trækkes tilbage.
Såfremt du anvender samtykke til behandlingen kan du her anføre hvordan et sådant samtykke kan tilbagekaldes af de registerede. Såfremt du ikke anvender samtykke, efterlader du dette flet tomt

Trækkes et samtykke tilbage stoppes alt fremtidig behandling af de persondata som er omfattet af samtykket.

Formålet med behandlingen af persondata

bObles ApS indsamler og behandler persondata med henblik på;

For Privatkunder

 • Kontakt
 • Identifikation af en person
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Udsendelse af nyhedsbrev
 • Tilpasse indhold

Såfremt formålet med selskabs persondatabehandling ændrer sig vil dette blive kommunikeret til de registrerede/dig inden en sådant ændret formål træder i kraft. En sådan kommunikation vil oftest bestå af en opdatering af denne politik.

Sletning af persondata

bObles ApS behandler persondata for følgende personer Privatkunder så længe det er relevant for det formål hvortil data er indsamlet. Persondata slettes når formålet med behandlingen er fuldført. Specifikt betyder det at persondata opbevares og behandlers i følgende perioder;

For Privatkunder, Kontakt

 • Email: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Navne: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Privatkunder, Identifikation af en person

 • Email: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Navne: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Online identifikator/cookies: Ved tilbagekaldelse af samtykke
 • Barnets navn: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Privatkunder, Udsendelse af nyhedsbreve

 • Email: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Privatkunder, Udsendelse af nyhedsbrev

 • Navne: Ved tilbagekaldelse af samtykke

For Privatkunder, Tilpasse indhold

 • Barnets fødselsdato: Ved tilbagekaldelse af samtykke

Anvendelse af data behandlere

bObles ApS anvender leverandører og samarbejdspartnere i forbindelse med behandlingen af persondata. Sådanne “data processors” behandler udelukkende data i henhold til instruks fra bObles ApS. bObles ApS anvender følgende data behandlere i forbindelse med ovenstående formål med persondata behandlingen.

 • Heroku
 • Auth0

Overdragelse af persondata

bObles ApS overdrager i visse tilfælde persondata til tredjeparter. For Privatkunder

 • Kontakt: None
 • Identifikation af en person: None
 • Udsendelse af nyhedsbreve: None
 • Udsendelse af nyhedsbrev: None
 • Tilpasse indhold: None

Udover de parter nævnt i det ovenstående videregives persondata kun i de tilfælde hvor bObles ApS er forpligtet hertil ved lov, herunder overholdelse af persondataforordningen samt andre landespecifikke databeskyttelses love.

Rettigheder for den registrerede

I henhold til persondata loven og EU persondata forordning har den registrerede person (”Du”) visse rettigheder vedrørende bObles ApS’s indsamlede persondata omkring personen. Disse rettigheder er:

Indsigtsret – Du har, under visse forhold, ret til indsigt i de data som bObles ApS opbevarer om din person

Ret til berigtigelse af data – Du har ret til at rette fejl eller mangler i de data som bObles ApS behandler om dig

Ret til sletning – Du har, under visse forhold, ret til at få slettet personoplysninger om din person. Bemærk at de fleste lovlige behandlinger af persondata ikke er omfattet af denne rettighed. Såfremt du har givet samtykke til behandling af dine persondata kan du trække dit samtykke tilbage, hvorved relaterede data slettes.

Ret til begrænset behandling – Du har i visse tilfælde ret til at suspendere behandlingen af dine persondata. Dette vil være gældende såfremt rigtigheden af data betvivles, hvis du ønsker kopi af ulovligt behandlede data og dermed ikke ønsker disse slettet, hvis du har behov for længere opbevaring af data end bObles ApS’s formål tilsiger eller hvis du bestrider selskabets ret til at behandle dine data og en sådan tvist ikke er afgjort.

Ret til dataportabilitet – Du har, i visse tilfælde, ret til at modtage de persondata som bObles ApS har indsamlet omkring din person i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, såfremt du ønsker dine persondata overført til en anden data ansvarlig

Indsigelseret – Du har ret til, i visse tilfælde, at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine data vil disse ikke længere blive behandlet, med mindre der er vægtigt legitime grunde hertil, eller behandlingen er nødvendig for fastlæggelse eller forsvar af et retskrav. Såfremt dine data behandles til brug for direkte markedsføring kan du til enhver tid gøre indsigelse herimod, hvilket medfører et stop for en sådan behandling.

Udøvelse af rettigheder

Disse rettigheder følger af EU persondata forordningen og/eller lokal lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte rettigheder, men rettigheder du kan udøve alt efter hvorledes persondata behandles af bObles ApS .

Ønsker du af udøve ovenstående rettigheder bedes henvendelser ske via bObles ApS’s kontaktperson eller DPO, ved at bruge kontaktinformationen i denne politik.

bObles ApS vil vurdere de enkelte henvendelser hurtigst muligt.

Såfremt du ønsker at klage over behandling af dine persondata til en ekstern myndighed skal sådanne klager fremsendes til tilsynsmyndigheden i dit EU hjemland. I Danmark vil dette være Datatilsynet.

Automatiske afgørelser og profilering

bObles ApS kan anvende de registreredes persondata til profilering eller som udgangspunkt for automatiske afgørelser. Såfremt dette er tilfældet vil disse data være specificeret nedenfor.

De data som anvendes til automatiske afgørelser er følgende: Såfremt du behandler persondata til brug for automatisk behandling kan du opliste de persondata typer her

De data som opbevares og anvendes på basis af profilering er følgende: Ingen

Såfremt du ikke ønsker at være genstand for automatisk afgørelser og/eller profilering, kan du henvende dig til bObles ApSs kontakt person jf. denne politik med ønsket om menneskelig indgriben for på den måde bestride de automatiske afgørelser og/eller profilering.

Sikkerhed

Sikkerheden omkring dine persondata er vigtigt for os. Vi følger tidsvarende standarder for at beskytte de persondata som er håndteret af os i henhold til de risici relateret til sådanne data og vores behandling heraf. Hvis du har spørgsmål omkring sikkerheden omkring dine persondata kan du kontakte os via kontaktinformation indeholdt i denne politik.

Kontaktinformation

bObles ApS kontaktperson for persondata

Louise Blædel, Medejer
bObles ApS
33151040
[email protected]

bObles ApS Data Beskyttelses Officer (DPO)

bObles ApS har ingen data beskyttelses officer. Kontakt venligst selskabets kontaktperson for persondata.

—-